ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนไฟ
หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

pollแผนภูมิแสดงจำนวนผู้เยี่ยมชม